Kalmarsundsdansarna

Historik

FRÅN SKÄLBYS HISTORIEGRUPP
Tanken är att människor ska ta med sig sina historier och bilder från Skälby för att sedan gemensamt utforma studiecirklarna. Även kunniga föreläsare ska bjudas in. Studiefrämjandet kommer att hålla i dessa cirklar.

SKÄLBY I KORTHET
Äldsta belägg: 1202
Tillhör på 1200-talet Nydala klosters besittningar
1480 upptas Skälby i Kalmar nunneklosters uppbördsbok
1534 Gustav Vasa förläner Skälby till Jakob Smålänning och Henrik van Cöllen 1558 upprättar staten en ladugård i Skälby. Tanken är att detta ska bli en mönstergård.
Särskilda räkenskaper finns för ladugården från år 1558. Obekräftade uppgifter gör gällande att Nils Dacke hade sitt högkvarter vid Skälby i samband med Dackefejden 1542-43.
År 1651 fick greve Robert Douglas Skälby som gåva av drottning Kristina.
I Skälbys räkenskaper kan vi se att Douglas bland annat hade 11 kor och 2 par oxar på Skälby.
I samband med hans död 1662 övertogs Skälby av hans änka Hedvig Mörner.
Skälby brändes 1677 av danskarna i samband med Skånska kriget.
Under Karl XI:s reduktion återtogs Skälby till Kronan och blev efter diverse komplicerade turer blev Skälby löneboställe åt landshövdingen i Kalmar län.
Den beräknade årliga avkastningen från Skälby uppgavs till 350 daler silvermynt. En "normalgård" avkastade 20-30 daler silvermynt.
År 1785 uppfördes nuvarande huvudbyggnaden. Skälbys närhet till Kalmar blev successivt en alldeles lysande affär. Mjölk, kött, ägg, grönsaker m.m. gick att producera och sälja till stadsborna.
Omkring 1900 finns på Skälby 14 hästar, 90 kor, 60 ungdjur, 100 svin och 100 höns. Arealen uppgår till totalt 400 hektar varav 220 åker och 180 skog.
Runt om själva huvudbyggnaden fanns en stor park och trädgård på sammanlagt 7 hektar.
År 1933 köps Skälby av Kalmar stad. Närheten till staden har blivit en nackdel nu när staden expanderar och behöver tomtmark. 1960-tal området bebyggs


Bomdestenålder: Skälby är en ö i en stor skärgård från Smedby till Berga. Flera stenyxor hittade i Skälby. Stenåldersdagar med Oxhagsskolan på höjden väster om Skälbyhemmet. Strandlinjer tydliga på flera ställen i området. (Stenåldersdagar med Funkaboskolan på yttersta ön i skärgården: Berga)

Järnålder/vikingatiden: Rikligt med gravfält vid bl.a. Funkaboskolan, Djurängen.
Rika fynd från gravarna, från 300-talet till omkring år 1000.
Gravarna visar på att det funnits byar. En av dessa vikingatida byar som etableras är Skälby. Exakt var byn har legat är inte känt.

Medeltiden: Skälby är en medeltida by strax norr om Kalmar. omtalad i skriftliga källor redan i början av 1200-talet. Under medeltiden finns här såväl skatte- som kyrkohemman.
Bl.a. äger Nydala kloster en gård och Kalmar nunnekloster en gård. Grannbyar är Berga, Hagby och Perstorp.
På 1500-talet avhyses flera byar bl.a. Skälby av Gustav Vasa. I stället bildas en kungsladugård i Skälby dvs ett mönsterjordbruk i planhushållningens tidevarv.
Denna ladugård består i flera århundraden till långt fram i 1900-talet.
Det finns ett flertal uppteckningar och berättelser från livet i Skälby på 1800- och 1900-talen. Här fanns ju hela den sociala hierarkin från godsägaren/ landshövdingen till statarna.

........................................................................................


dansande par vid skälby gård

- Kalmarsundsdansarna | Skälbyallén 10 | 392 38 KALMAR -